Regulamin

§ 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Szkolenia pn. „Facylitacja w zwinności” zwanego dalej „SZKOLENIEM” jest Pathways Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-118) przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 10/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111362, NIP: 676-21-01-872, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 78 000 zł.

2. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 3690 zł i zawiera w sobie podatek VAT. Kwota ta obejmuje 3 dni szkoleniowe. Łącznie 24 godziny szkoleniowe.

3. Kwota wymieniona w pkt. 2 obejmuje:

  • 3 dni szkoleniowe (łącznie 24 godziny szkoleniowe).
  • Certyfikat ukończenia Szkolenia.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Pakiet konferencyjny zawierający całodzienny catering (przerwę na kawę i lunch).

§ 2
Warunki rezerwacji miejsca

1. Warunkiem rezerwacji miejsca na Szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie.

2. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Przed rozpoczęciem Szkolenia, każdy z uczestników zobowiązany jest do rozmowy wstępnej z osobą prowadzącą szkolenie, celem sprawdzenia motywacji. Rozmowa trwa około 30 minut i odbywa się w formie telefonicznej. Terminy rozmów są ustalane każdorazowo z Uczestnikiem drogą telefoniczna lub mailową.

§ 3
Płatności

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata pełnego kosztu uczestnictwa, na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia, na Rachunek Bankowy Organizatora:

PATHWAYS POLSKA SP. Z.O.O. ul. Leona Wyczółkowskiego 10/2, 30-118 Kraków
Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Nr rachunku: 92 1090 2053 0000 0001 0968 4412
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko / nazwa szkolenia

2. Brak pełnej wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

3. Po dokonaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT, zgodnie z danymi przedstawiony w formularzu Zgłoszeniowym.

§ 4
Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminów Szkolenia w sytuacji gdy liczba zgłoszonych uczestników wynosi mniej niż 8 osób. W przypadku odwołania Szkolenia, kwoty wpłacone przez uczestników zostaną zwrócone. Pathways Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, kosztów zakwaterowania itp.

2. Organizator może przeprowadzić Szkolenia, pomimo nieotrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta leży wyłącznie w gestii Organizatora.

3. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu związanej ze zmianą terminu, opłata rezerwacyjna i opłata za Szkolenie, zostanie zwrócone w całości Zamawiającemu. Zamawiający otrzyma drogą pocztową fakturę korygującą, która wymaga podpisu i odesłania na adres Organizatora. Pathways Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, kosztów zakwaterowania itp.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia. W przypadku takiej zmiany Organizator poinformuje o niej uczestników za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.

5. Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu jest możliwa 7 dni przed terminem. W takim wypadku Organizator zwróci wpłacającemu w całości zapłaconą dotychczas należności. Rezygnacja należy zgłosić na adres e-mail Organizatora: w.wosik@pathways.com.pl.

6. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie ww. terminie, a także w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach Szkolenia, nie przysługuje zwrot wpłaconych należności.

§ 5
Ochrona danych osobowych oraz materiałów szkoleniowych

1. W trakcie Szkolenia, uczestników obowiązuje zakaz jakiegokolwiek nagrywania lub fotografowania całości lub części zajęć – bez pisemnej zgody prowadzącego Szkolenie oraz pozostałych uczestników.

2. Prezentacja i materiały, udostępnione uczestnikom w ramach Szkolenia, są objęte prawami autorskimi i chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą one być wykorzystane wyłącznie w celach szkoleniowych do użytku osobistego uczestnika, a zatem nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub publikowane w jakikolwiek sposób (w tym. m.in. w formie nagrań lub fotografii), w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Pathways Polska Sp. z o.o.

3. W przypadku naruszenia przez uczestnika Szkolenia powyższych zasad, Pathways Polska jest uprawniony do usunięcia go z listy uczestników, bez prawa do zwrotu kosztów, niezależnie od ewentualnych, innych roszczeń, wynikających z przepisów obowiązujących prawa.

4. Organizator Szkolenia posiada prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników w celu realizacji szkolenia na zasadach określonych w Polityce Prywatności Danych Osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).