Polityka prywatności

§ 1
Zasady ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych przez PATHWAYS– POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegane są prawa osób, których to przetwarzanie dotyczy.
 2. Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych
  osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Definicje

 1. PATHWAYS lub SPÓŁCE – należy przez to rozumieć – PATHWAYS-POLSKA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Leona Wyczółkowskiego 10/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 111362, REGON 013230968, NIP 676-21-01-872, o kapitale zakładowym w wysokości 78 000,- zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 2. DANYCH OSOBOWYCH – należy przez to rozumieć – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość.
 3. RODO – należy przez to rozumieć – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH – należy przez to rozumieć – PATHWAYS-POLSKA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. UCZESTNIKU SZKOLEŃ – należy przez to rozumieć – osobę fizyczną, korzystającą z usług SPÓŁKI w zakresie prowadzonych szkoleń.

§ 3
Rodzaj i cel gromadzonych danych osobowych

 1. PATHWAYS może gromadzić następujące dane osobowe uczestników szkoleń:
  a) umożliwiające ich identyfikację – tj. imię i nazwisko,
  b) umożliwiające kontakt – tj. numer telefonu, adres e-mail (a w niektórych przypadkach adres
  do korespondencji),
  c) umożliwiające dokonanie płatności – w przypadku płatności dokonywanej przez UCZESTNIKA SZKOLENIA – potwierdzenia przelewów zawierające numer rachunku nadawcy przelewu.
 2. PATHWAYS może gromadzić następujące dane innych osób:
  a) umożliwiające korzystanie ze strony internetowej – tj. cookies, a także adres email, o ile odwiedzający skorzysta z rubryki „kontakt”,
  b) umożliwiające kontakt telefoniczny – imię i nazwisko oraz numer telefonu – w przypadku
  kontaktu telefonicznego ze SPÓŁKĄ, jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę.
 3. DANE OSOBOWE są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach, o których mowa powyżej, a podstawą prawną ich przetwarzania, jest przede wszystkim realizacja umowy na udział w szkoleniu, lub zgoda w zakresie, w jakim została udzielona.
 4. PATHWAYS nie gromadzi ani nie przetwarza DANYCH OSOBOWYCH wrażliwych, o których mowa w RODO, ani DANYCH OSOBOWYCH dzieci poniżej 16 roku życia.
 5. PATHWAYS nie prowadzi działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  dotyczących osób, których DANE OSOBOWE gromadzi, w tym w szczególności nie dokonuje ich
  profilowania.

§ 4
Przechowywanie danych osobowych

 1. PATHWAYS przechowuje DANE OSOBOWE z zachowaniem procedur bezpieczeństwa ich przechowywania i ujawniania, których celem jest również ochrona danych osobowych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 2. PATHWAYS przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Ustalenie odpowiedniego okresu przechowywania zależy od celu i udzielonych danych, a także ustawowych terminów związanych z realizacją usług szkoleniowych w tym m.in. uprawnieniami reklamacyjnymi albo dochodzeniem roszczeń.
 3. Po zakończeniu okresu niezbędnego przechowywania DANYCH OSOBOWYCH, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, DANE OSOBOWE są usuwane z wszelkich elektronicznych nośników informacji, a wersje papierowe są niszczone.

§ 5
Powierzanie danych osobowych

 1. PATHWAYS może udostępniać dane osobowe organom państwowym w ramach wskazanej przez nie podstawy prawnej.
 2. PATHWAYS może udostępnić dane osobowe zaufanym osobom trzecim wyłącznie w celach, o których mowa w § 3 powyżej, w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi. W szczególności dane osobowe mogą być przekazane:
  a) zleceniobiorcom SPÓŁKI biorącym udział w realizacji usługi będącej podstawą gromadzenia danych,
  b) doradcom prawnym, obsłudze księgowej, których udział jest niezbędny dla realizacji usługi lub jej rozliczenia.
 3. Udostępnienie danych osobowych podmiotom określonym w ust. 2 pkt a) i b) niniejszego paragrafu wymaga uzyskania od ww. podmiotów oświadczeń o zachowaniu w poufności udostępnionych im danych osobowych, oraz o spełnieniu wymogów posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych do ich ochrony, a także zawarcia umów o powierzenie danych osobowych.
 4. W przypadku, gdy PATHWAYS wykorzystuje dane osobowe, powierzone przez inny podmiot na podstawie umowy o powierzenie danych osobowych, w umowie tej zawarte są zasady powierzenia przetwarzania i usuwania danych osobowych.
 5. PATHWAYS nie przekazuje danych osobowych do innych państw.

§ 6
Dostęp do danych osobowych

 1. W przypadku, gdy PATHWAYS wykorzystuje dane osobowe na podstawie uzyskanej zgody, osoba ta – w określonych przez prawo okolicznościach – ma prawo do:
  a) żądania informacji na temat tego, czy PATHWAYS przechowuje jej dane osobowe, a jeśli tak, to jakie dane osobowe są przechowywane i w jakim celu,
  b) żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii jej danych osobowych, jakie posiada PATHWAYS oraz sprawdzenie, czy przetwarza je zgodnie z prawem,
  c) żądania sprostowania przechowywanych przez PATHWAYS danych osobowych, a także ich uzupełnienia w przypadku niekompletności lub sprostowania w przypadku niepoprawności,
  d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy PATHWAYS przetwarza je w oparciu o swój uzasadniony interes, lub w celach marketingowych,
  e) żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie, a także w przypadku skorzystania przez daną osobę z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania,
  f) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO,
  g) żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, w przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO.
 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie jej DANYCH OSOBOWYCH, może tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 3. Zgłaszanie żądań, określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu może nastąpić telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze SPÓŁKI.

§ 7
Strona internetowa

 1. Strona internetowa PATHWAYS.COM.PL, wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera osoby odwiedzającej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki oraz śledzenie odwiedzin na stronie.
 2. Pliki cookies zawierają dane kontaktowe osoby odwiedzającej, umożliwiające zidentyfikowanie jej komputera, gdy korzysta ze strony internetowej, bez możliwości ingerencji w komputerze osoby odwiedzającej.
 3. Pliki cookies nie mają na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony internetowej, służą jedynie dostarczaniu PATHWAYS – danych statystycznych o ruchu użytkowników.
 4. Z uwagi na fakt, iż większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, odrzucenie lub usunięcie plików cookies wymaga zmiany domyślnych ustawień przeglądarki.
 5. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie powoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze strony internetowej PATHWAYS.
 6. PATHWAYS nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu plików cookies na innych stronach internetowych, niż strona internetowa PATHWAYS, do których linki umieszczone są na stronie PATHWAYS.

§ 8
Portale i serwisy internetowe

 1. PATHWAYS posiada konta na ogólnodostępnych portalach i serwisach internetowych tj. Facebook, Linkedin itp., w których możliwe jest dodawanie komentarzy, postów lub innych informacji zawierających dane osobowe użytkowników, które będą dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. PATHWAYS nie ma możliwości zabezpieczenia udostępnionych publicznie danych osobowych użytkowników, tym samym dane udostępnione w ten sposób nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.
 3. W przypadku informacji lub danych przesłanych za pośrednictwem ww. serwisów lub portali w formie wiadomości prywatnej, przekazane w ten sposób dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w zakresie i do celów, w jakich zostały udzielone.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. PATHWAYS – zgodnie z przepisami RODO – nie ma obowiązku powoływania inspektora danych osobowych.
 2. PATHWAYS – zgodnie z przepisami RODO – jest zobowiązane zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie ochrony danych osobowych przez PATHWAYS, wszelkie informacje należy kierować telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail biuro@pathways.com.pl lub na adres działalności wskazany na stronach internetowych SPÓŁKI.